PETSMILE INDICATOR PAD

฿550.00

Description

ครั้งแรกของโลกที่แผ่นสีเปลี่ยน เมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ตรวจ ตรวจพบสิ่งผิดปกติได้ง่าย เช่น โรคนิ่ว สารพิษ กาฬโรค โดยเปรียบเทียบสีของแผ่นรอง และตรวจการติดเชื้อด้วยตนเองที่บ้าน เพื่อช่วยให้เจ้าของเห็นความผิดปกติ ลดการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของสุนัข แผ่นรองผลิตจากพืชและวัสดุภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและสนับสนุนเกษตรกรโดยตรง แผ่นรองย่อยสลายได้เร็วกว่าแผ่นรองปกติ 1200 เท่า ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความแตกต่างและความยั่งยืน มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสัตว์เลี้ยง โดยส่งเสริมการสร้างงานในประเทศ และสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสำหรับสัตว์เลี้ยงให้พึ่งพาตนเอง ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมสินค้าเกษตรของไทยและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ของเสียเพื่อลดการเผา ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของ PM 2.5 ปัญหาก๊าซเรือนกระจก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชื่อมโยงคุณค่าของสินค้าเกษตรไทยและความเท่าเทียม ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกคนเข้าถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จะลดความยากจนลง 5,000 ครัวเรือนและ 50000 ตันCO2 CO2 ลดในปี 2568